top of page

K House

2015 - 2018

שטח הבית 500 מ״ר
שטח המגרש 3000 מ״ר

  צילום עמית גרון

 90

עמודים אנכים ואופקים עוטפים את המבנה מפרקים את המסה יוצרים הצללות כמו גם הסתרות במבנה יחודי זה. השאיפה הייתה ליצר מבנה פרטי המנותקמסביבתו הבנויה אבל יחד עם זאת פתוח לנוף ופתוח לתוך עצמו ע"י תכנון פטיו בכניסה לבית. הבית תוכנן כמבנה בקומה אחת עם בריכת שחיה הפונה לנוףכחלק מניצול הטופוגרפיה במגרש תוכננה בתחתית הבריכה יחידה נוספת חפורה שהגישה אליה מחלקו העליון של המגרש. הטיפול בטופוגרפיה באמצעות טרסות מגוננות, מחברות את שני המפלסים של החצר

bottom of page