top of page

Kerem Maharal

2010 - 2013

שטח המגרש 750 מ״ר
שטח הבית 250 מ״ר

צילום עמית גרון

הבית נמצא בסביבה נופית וצופה על העמק בכרם מהר"ל. הכניסה לבית דרך המפלס העליון שבו נמצאות הפונקציות המשותפות, הסלון, מטבח וחדר נוסף לאירוח.
חלקו התחתון של הבית, חפור בתוך ההר ומחופה כולו אבן לקט, משמש כמסד הנושא מעליו את החלק העליון שצורתו תיבה לבנה מרחפת מעליו. במפלס התחתון נמצאים האזורים הפרטיים יותר,חדרי שינה, לכל חדר חצר נפרדת וכן פינת משפחה היוצאת אל הגינה. החלל הכפול בו נמצאים אזור חדר המשפחה וגרם המדרגות מיצרים קשר עיין בין הכניסה לבית המפלס העליון לבין הגינה במפלס התחתון.

קראו עוד - דה-מגזין

bottom of page